Item Details

The ‘language’ and ‘feel’ of bilingual memory: Mnemonic traces

Issue: Vol 5 No. 1 (2004) Estudios de Sociolingüística 5.1 2004

Journal: Sociolinguistic Studies

Subject Areas: Gender Studies Linguistics

DOI: 10.1558/sols.v5i1.21

Abstract:

How are language and emotion integrated in the mnemonic trace underlying reconstructive retrieval? Does remembering in the first versus the second language affect the feel of memories? In a protocol analysis of the kinds of information activated during memory search, Schrauf (2003) found that, as participants followed a train of associations in response to cue words, they most often evoked visual images (66%) vs. verbal (17%), feeling (13%), or conceptual (29%) associations. Because imagery is known to be a key factor in the mental re-experiencing of past events, this paper examines the interrelation of imagery with emotion and language in bilingual autobiographical memory. Thirty Spanish-English speaking Puerto Rican immigrants to the mainland US rated memories in both languages for visual, emotional, auditory, and linguistic detail. Multidimensional scaling analyses showed that visual detail and emotional intensity clustered together, suggesting that these are linked contributors to the sense of re-experiencing past events. Comparison of bilinguals’ recalls in Spanish vs. English showed more intensity of imagery and emotion in second language (English) than first language (Spanish) memories. We suggest that English memories are more recent, more novel, and require more effort-after-meaning (Bartlett, 1932) than Spanish memories and are therefore recalled with more imagistic detail and emotional intensity than Spanish memories.

¿Como se integran lingua e emoción no trazado mnemotécnico cando se leva a cabo a recuperación reconstrutiva? Recordar na primeira lingua versus na segunda, ¿afecta ao sentir das lembranzas? Nun estudo que analiza os tipos de información activados durante a procura de recordos, Schrauf (2003) atopou que, cando os participantes seguían unha cadea de asociacións en resposta a certas entradas, moi frecuentemente evocaban imaxes visuais (66%) vs. asociacións verbais (17%), sensitivas (13%) ou conceptuais (29%). Dado que se sabe que as imaxes son un factor central no revivir mental de acontecementos pasados, este artigo examina a interrelación das imaxes coa emoción e mais a lingua na memoria autobiográfica bilingüe. Trinta falantes de español e inglés, inmigrantes portorriqueños nos Estados Unidos, clasificaron de maneira detallada recordos nas dúas linguas, visual, emocional, auditiva e linguisticamente. As análises de proporcións multidimensionais probaron que o detalle visual e mais a intensidade emocional se agrupaban xuntos, e suxeriron que contribúen de maneira conxunta cando se reviven acontecementos pasados. A comparanza das lembranzas dos bilingües en español vs. inglés mostrou unha intensidade de imaxes e emocións meirande nos recordos da segunda lingua (inglés) ca nos da primeira lingua (español). A nosa suxestión é que as lembranzas en inglés son máis recentes, máis novidosas e requiren máis esforzodespois- do-significado (Bartlett, 1932) cós recordos en español e que, xa que logo, se traen á memoria cun maior detalle nas imaxes e na intensidade emocional cás lembranzas en español.

 

Author: Robert W. Schrauf, David C. Rubin

View Original Web Page