Item Details

Dilemas ideológicos

Issue: Vol 5 No. 2 (2004) Estudios de Sociolingüística 5.2 2004

Journal: Sociolinguistic Studies

Subject Areas: Gender Studies Linguistics

DOI: 10.1558/sols.v5i2.191

Abstract:

This chapter examines the paradoxical role of minority rights discourse, which wh i l e seeking to accommodate and integrate minority speakers into the Madrid Autonomous Region, inadve rt e n t ly segregates and marginalizes them. This contradiction between the principles stated by the official discourse, and the actions developed is explained through the analysis of the significant ideological dilemmas referred to educational politics, language maintenance and education, and individual and collective rights.

Neste capítulo examínase o papel paradoxal dos discursos en defensa dos dereitos das minorías na Comunidade Autónoma de Madrid, que afi rman perseguir a integración dos falantes pertencentes a estas, pero que cando se transforman en medidas concretas terminan segr egándoos e marxinalizándoos. Esta contradición entre os principios que se afi rman e as medidas que se aplican explícase a traverso da análise de tres dilemas ideolóxicos relevantes, o primeiro deles referido ás políticas educativas, o segundo ó mantemento das linguas e o terceiro ós dereitos individuais ecolectivos .

 

Author: Luisa Rojo

View Original Web Page