Item Details

Polish word-final nasal vowels: Variation and, potentially, change

Issue: Vol 14 No. 1-2 (2020)

Journal: Sociolinguistic Studies

Subject Areas: Gender Studies Linguistics

DOI: 10.1558/sols.37918

Abstract:

Although there exists a set of prescriptive rules concerning the realization of Polish nasal vowels, it can be observed that their pronunciation differs across dialects, especially in word-final position. While there is ample research on vowel nasality in Polish, sociolinguistic studies investigating the realization of nasal vowels seem to be scant and this is why we aim to fill this gap by investigating the relationship between the realization of word-final nasal vowels and different sociolinguistic factors including age, gender, education, place of residence, and style (read vs. conversational speech). Moreover, we focus on a potential change in prestige associated with the variation. Fifty native speakers of Polish living in Greater Poland were asked to read aloud a text and describe a picture. Having analysed the words containing nasal vowels word-finally, we found, inter alia, statistically significant associations between age and the variation in the realization of nasal vowels.

Author: Karolina Baranowska, Kamil Kaźmierski

View Original Web Page

References :

Baayen, R. H., Davidson, D. J., and Bates, D. M. (2008) Mixed-effects modeling with crossed random effects for subjects and items. Journal of Memory and Language 59(4): 390–412. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jml.2007.12.005.

Bailey, G., Wikle, T., Tillery, J. and Sand, L. (1993) Some patterns of linguistic diffusion. Language Variation and Change 5: 359–390. Doi: https://doi.org/10.1017/S095439450000154X.

Bell, A. (1984) Language style as audience design. Language in Society 13: 145–204. Doi: https://doi.org/10.1017/S004740450001037X.

Biedrzycki, L. (1978) Fonologia Angielskich i Polskich Rezonantów. Porównanie Samogłosek Oraz Spółgłosek Rezonantowych. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bloch-Rozmej, A. (1987) Nasal Vowels in Polish. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 32: 81–102.

Boberg, Ch. (2000) Geolinguistic diffusion and the U.S.–Canada border. Language Variation and Change 12: 1–24. Doi: https://doi.org/10.1017/S0954394500121015.

Boersma, P. and Weenink, D. (2018) Praat: Doing phonetics by computer [Computer program]. Version 6.0.41.

Callary, R. E. (1975) Phonological change and the development of an urban dialect in Illinois. Language and Society 4: 155–169. Doi: https://doi.org/10.1017/S0047404500004620.

Domański, H. (2004) Struktura Społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dubisz, S., Karaś, H. and Kolis, N. (1995) Dialekty i Gwary Polskie. Warsaw: Wiedza Powszechna.

Dunaj, B. (2006) Zasady Poprawnej Wymowy Polskiej. Język Polski 3: 161–172.

Giles, H. (ed.) (1984) The Dynamics of Speech Accommodation (= Special issue of the International Journal of the Sociology of Language 46).

Gruchmanowa, M. (2006) Językoznawcze Wędrówki Nie Tylko Po Poznaniu. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Haas, M. R. (1944) Men’s and Women’s Speech in Koasati. Language 20(3): 142–149. Doi: https://doi.org/10.2307/410153.

Hägerstrand, T. (1968) Innovation diffusion as a spatial process [Translated by A. Pred]. Chicago: University of Chicago Press.

Hajek, J. (2013) Vowel nasalization. In M. S. Dryer and M. Haspelmath (eds) The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

Hansen, K. (2014) Stosunek Polaków Do Dialektów Regionalnych: Raport Na Podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013. Warsaw: Centrum Badań nad Uprzedzeniami.

Holmes, J. (1992) An Introduction to Sociolinguistics. London: Longman.

Jassem, W. (2003) Polish. Journal of the International Phonetic Association 33: 103–107. Doi: https://doi.org/10.1017/S0025100303001191.

Johnson, J. (1984) Variations in Polish nasal /ę/: A contribution to the development of Contrastive Sociolinguistic Methodology. In J. Fisiak (ed.) Papers and Studies in Contrastive Linguistics, Vol. XVIII 31–41. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Karaś, M. (1977) Przedmowa. The Dictionary of Polish Pronunciation VII–VIII. Warsaw: PWN.

Karaś, H. (2009) Gwary Polskie: Przewodnik Multimedialny Pod Redakcją Haliny Karaś [Dialects of Polish: A Multimedia Guide Edited by Halina Karaś].

Kaźmierski, K. and Szlandrowicz, M. (2018) Variability of Word-Final /ɔ̃/ in Greater Poland Polish. Paper presented at the 48th Poznań Linguistic Meeting, Poznań.

Kaźmierski, K., Kul, M., and Zydorowicz, P. (2019) Educated Poznań speech 30 years later. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 136(4): 245–264. Doi: https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.021.11314.

Labov, W. (1963) The social motivation of a sound change. Word 19: 273–309. Doi: https://doi.org/10.1080/00437956.1963.11659799,

Labov, W. (1966) The Social Stratification of English in New York City. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.


Labov, W. (1972) Rules for ritual insults. In D. Sudnow (ed.) Studies in Social Interaction 120–169. Oxford: The Free Press.

Labov, W. (1990) The Intersection of Sex and Social Class. Language Variation and Change 2: 205–254. Doi: https://doi.org/10.1017/S0954394500000338.

Madejowa, M. (1987) Współczesna Polska Norma Językowa W Zakresie Wymowy Samogłosek Nosowych. Studia Phonetica Posnaniensia 1: 31–56.

Madejowa, M. (1993) Normative rules of modern Polish pronunciation. Studia Phonetica Posnaniensa 4: 19–30.

Madelska, L. (2005) Słownik Wariantywności Fonetycznej Współczesnej Polszczyzny. Cracow: Collegium Columbinum.

Nash, J. C., and Varadhan, R. (2011) Unifying optimization algorithms to aid software system users: Optimx for R. Journal of Statistical Software 43(9): 1–14. Doi: https://doi.org/10.18637/jss.v043.i09.

Ostaszewska, D. and Tambor, J. (1990) Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warsaw: PWN.

Piotrowski, A. and Ziółkowski, M. (1976) Zróżnicowanie Językowe a Struktura Społeczna. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Przepiórkowski, A., Bański, P., Dębowski, L., Hajnicz, E., and Woliński, M. (2003) Konstrukcja Korpusu IPI PAN. Polonica 22: 33–38.

Rowicka, G. and van de Weijer, J. (1992) Nasal vowels in Polish. In L. C. J. Barbiers, M. den Dikken and C. Levelt (eds) Proceedings of the Leiden Conference for Junior Linguists 219–231. Leiden: Leiden University Press.

Słomczyński, K. M., Janicka, K. and Tomescu-Dubrow, I. (2014) On the Relationship Between Class Structure and Social Stratification. Warsaw: Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Sussex, R. and Cubberley, P. (2006) The Slavic Languages. Cambridge: Cambridge University Press. Doi: https://doi.org/10.1017/CBO9780511486807.

Thomas, E. R. (1997) A rural/metropolitan split in the speech of Texas Anglos. Language Variation and Change 9: 309–332. Doi: https://doi.org/10.1017/CBO9780511486807.

Trudgill, P. (1974) The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge: Cambridge University Press.

Trudgill, P. (1983) On Dialect: Social and Geographical Perspectives. Oxford: Blackwell.

Witaszek-Samborska, M. (1985) Regionalizmy Fonetyczne W Mowie Inteligencji Poznańskiej. Slavia Occidentalis 17: 91–104.

Wolański, B. (2013) Taboo language and gender in Polish. Social and Cultural Studies 34: 67–78.

Wolfram, W. (1969) A Sociolinguistic Description of Detroit Negro Speech, Vol. 5. Urban Language Series. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.

Wolfram, W. and Schilling. N. (2016) American English: Dialects and Variation (3rd edition) 281–310. Hoboken: Wiley-Blackwell.

Zajda, A. (1977) Problemy Wymowy Polskiej W Ujęciu Słownika. The Dictionary of Polish Pronunciation XXVII–XXXIX. Warsaw: PWN.

Zaleska, J. and Nevins, A. (2015) Transformational language games and the representation of Polish nasal vowels. NELS 45: Proceedings of the 45th Meeting of the North East Linguistic Society. Volume 3 251–260. Amherst, MA: GLSA.